top of page
Tìm kiếm

Dự án mới nào trong khu công nghiệp được ƯU ĐÃI THUẾ/TAX INCENTIVES TO NEW INVESTMENT PROJECTS

Đã cập nhật: 2 thg 3, 2021

(English below)


(Nguồn ảnh: Internet)


Theo Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn điều kiện áp dụng ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP như sau:


“3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:


“5. Về dự án đầu tư mới:

a) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP là:

- Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu từ ngày 1/1/2014 và phát sinh doanh thu của dự án đó sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

- Dự án đầu tư trong nước gắn với việc thành lập doanh nghiệp mới có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư cóTheo Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn điều kiện áp dụng ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP như sau:

điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ ngày 1/1/2014.

- Dự án đầu tư độc lập với dự án doanh nghiệp đang hoạt động (kể cả trường hợp dự án có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện) có Giấy chứng nhận đầu tư từ ngày 1/1/2014 để thực hiện dự án đầu tư độc lập này.

- Văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư”.


Đối với ưu đãi về thời gian miễn thuế, Điều 6 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:


“3. Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện – kinh tế xã hội thuận lợi)”.


Tổng hợp bởi LLVN.

-------------------------


TAX INCENTIVES TO NEW INVESTMENT PROJECTS


Clause 3 Article 10 of Circular No. 96/2015/TT-BTC dated June 22nd, 2015 of the Ministry of Finance amending Article 18 of Circular No. 78/2014/TT-BTC dated June 18th, 2014 providing guidance on conditions for application of Corporate income tax (CIT) incentives, as follows:


“3. Clause 5 Article 18 of Circular No. 78/2014/TT-BTC (amended in Article 5 of Circular No. 151/2014/TT-BTC) is amended as follows:

“5. With regard to new project of investments:

a) New projects of investment that are given CIT incentives prescribed in Article 15 and Article 16 of Decree No. 218/2013/NĐ-CP include:

- Projects that are granted First investment certificates from January 01, 2014 and earn revenues after the grant of investment certificates.

- Any domestic project of investment that is associated with the establishment of a new enterprise whose capital is below VND 15 billion, not on the list of fields subject to conditions, and granted the Certificate of Enterprise registration from January 01, 2014.

- Any project of investment that is independent from the project of an operating enterprise (including those whose capital is below VND 15 billion and not on the list of fields subject to conditions) and granted the Enterprise Registration Certificate from January 01, 2014 to execute such independent project.

- Private notary offices established in disadvantaged areas and extremely disadvantaged areas.

New projects of investment must be granted investment licenses or investment certificates as prescribed by regulations of law on investment in order to be given CIT incentives.”


In terms of tax exemption and reduction durations, Article 6 of Circular No. 151/2014/TT-BTC dated October 10th, 2014 of Ministry of Finance amends Clause 3 Article 20 of Circular No. 78/2014/TT-BTC as follows:

“3. The incomes from performing new investment projects prescribed in Clause 4, Article 19 of Decree No. 78/2014/TT-BTC dated June 18, 2014 of the Ministry of Finance and income of the business from performing new investment projects in industrial parks (except for industrial parks located in socially and economically advantaged areas) shall be eligible for tax exemption for 2 years and 50% tax reduction for the next 4 years”.


Briefed by LLVN.

23 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Commenti


bottom of page