top of page

QUẢN LÝ KHÁCH SẠN​

Khách hàng của chúng tôi trong lĩnh vực vận hành và quản lý khách sạn gồm các công ty kinh doanh dịch vụ khách sạn và lưu trú ngắn ngày, chủ sở hữu các khách sạn 5 sao và 4 sao, và cả các công ty cung cấp dịch vụ quản lý khách sạn.

Các dịch vụ cụ thể gồm:

·      Tư vấn các điều khoản và điều kiện trong một giao dịch quản lý khách sạn cho Chủ khách sạn hoặc Nhà quản lý;

·      Soạn thảo hoặc soát xét và đàm phán hợp đồng dịch vụ về quản lý khách sạn;

·      Soạn thảo hoặc soát xét và đàm phán các hợp đồng liên quan trong hoạt động của khách sạn như Hợp đồng marketing, hợp đồng nhượng quyền, hợp đồng môi giới, hợp đồng trung gian, hợp đồng dịch vụ...;

·      Dịch vụ giấy phép bổ sung các hoạt động khác cho khách sạn ngoài dịch vụ lưu trú;

·      Dịch vụ hỗ trợ về tuyển dụng và lao động, bao gồm: hợp đồng và các thoả thuận, nội quy quản lý lao động; các thủ tục hành chính như giấy phép lao động, chấm dứt và thanh lý hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động; kê khai đăng ký và nghĩa vụ thuế của người lao động; bảo hiểm xã hội và giải quyết chế độ chính sách cho người lao động…

·      Dịch vụ đánh giá hoạt động tuân thủ về pháp lý và thuế của Khách sạn;

·      Dịch vụ đại diện cho Chủ sở hữu khách sạn/Nhà quản lý khách sạn làm việc với bên thứ ba gồm cơ quan nhà nước, truyền thông, khách hang, nhà cung cấp dịch vụ…

·      Dịch vụ đại diện trong lĩnh vực khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp; và

·      Dịch vụ quản tài viên trong thanh lý tài sản…

LIÊN HỆ:

_ + 84 908 10 77 88

   - info@lawlinkvn.com

bottom of page