top of page

Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử của Lawlink Việt Nam ("Trang thông tin điện tử") Việc bạn đồng ý tìm hiểu thêm thông tin và sử dụng Trang thông tin điện tử này, có nghĩa là bạn đồng ý tuân thủ và bị điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện về sử dụng Trang thông tin  điện tử như dưới đây, cùng với các chính sách bảo mật điều chỉnh mối quan hệ giữa Lawlink Việt Nam và bạn tại Trang thông tin điện tử này. Nếu bạn không đồng ý với bất cứ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng Trang thông tin điện tử của chúng tôi.

Cụm từ “Công ty Luật TNHH MTV Lawlink Việt Nam” hoặc “LLVN” hoặc “chúng tôi” có nghĩa là chủ sở hữu của trang thông tin điện tử này, được đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại 62/7/29D Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Lawlink Việt Nam hoạt động theo Giấy phép Kinh doanh số 41.02.1660/TP/DKHD. “Bạn” có nghĩa là người sử dụng hoặc người truy cập trang thông tin điện tử này.

Việc sử dụng Trang thông tin này phải tuận thủ các điều khoản dưới đây:

Thông tin trên Trang thông tin điện tử này chỉ là thông tin chung và có thể cập nhật theo những thay đổi tuỳ từng thời điểm mà không có thông báo. Thông tin được công bố ở Trang thông tin này không phải là ý kiến tư vấn pháp lý cụ thể của Lawlink Việt Nam cho bất cứ trường hợp cụ thể nào. 

Thông tin trên trang điện tử này không nhằm mục đích và không được sử dụng thay thế cho nội dung tư vấn pháp lý và/hoặc tư vấn chuyên môn khác. Hành vi sử dụng trang thông tin điện tử này không tạo nên bất kỳ mối quan hệ nào giữa luật sư và khách hàng. Chúng tôi loại trừ trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hay mất mát nào phát sinh từ hoặc liên quan đến thông tin được đăng tải trên trang thông tin điện tử này.

Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện hoạt động của một tổ chức hành nghề luật sư. Trang thông tin điện tử này sử dụng cookies để điều hướng sử dụng. Nếu bạn cho phép cookies được sử dụng, những thông tin cá nhân sau có thể được chúng tôi lưu trữ và được sử dụng bởi bên thứ ba: tên, địa chỉ và liên hệ chi tiết, nghề nghiệp, và có thể bao gồm các thông tin khác về cá nhân và/hoặc tổ chức mà chúng tôi thu thập được trong quá trình thực hiện giao dịch.

Chúng tôi cũng như bất kỳ bên thứ ba nào không cam kết về bất kỳ sự chính xác, thời gian, kết quả thực hiện, sự hoàn thành hay phù hợp của thông tin và tài liệu được đăng tải trên trang thông tin điện tử này cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. Bạn chấp nhận rằng những thông tin và tài liệu này có thể không chính xác và chúng tôi được miễn trừ trách nhiệm một cách đầy đủ theo quy định của pháp luật cho bất kỳ sự không chính xác nào.

Bạn có toàn quyền quyết định và chịu mọi rủi ro, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc sử dụng thông tin được đăng tải trên trang thông tin điện tử này. Bạn có nghĩa vụ tự đảm bảo rằng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hay thông tin được đăng tải trên đây phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn.

Trang thông tin điện tử này chứa đựng thông tin được sở hữu bởi hoặc được cấp phép cho chúng tôi. Thông tin này bao gồm nhưng không giới hạn về thiết kế, sắp xếp, bài trí, nhận diện và đồ thị. Việc sao chép thông tin này là hành vi bị cấm theo quy định về bản quyền trong luật sở hữu trí tuệ.

Tất cả các nhãn hiệu được sao chép lại trong trang thông tin điện tử này không phải là tài sản của, hay được cấp phép cho người điều hành của trang thông tin.

Việc sử dụng trái phép trang thông tin điện tử này có thể dẫn đến yêu cầu bồi thường thiệt hại và/hoặc cấu thành tội phạm hình sự.

Trang thông tin điện tử này cũng có các đường dẫn liên kết đến các trang thông tin điện tử khác. Các liên kết này được cung cấp để thuận tiện cho bạn trong việc tìm hiểu các thông tin liên quan. Các trang thông tin điện tử này không thể hiện rằng chúng tôi đã chấp thuận đăng tải các liên kết. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung trên các trang thông tin điện tử được liên kết.

Việc bạn sử dụng và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trang thông tin điện tử này phải tuân thủ theo pháp luật Việt Nam.

Trân trọng. 

bottom of page