top of page
Tìm kiếm

(P1) HỖ TRỢ SMEs - ĐIỂM MỚI TRONG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ THEO NGHỊ ĐỊNH 80/2021/NĐ-CP

Đã cập nhật: 19 thg 9, 2022Vào 26/8/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (“Nghị định 80/2021/NĐ-CP”). Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/10/2021 và thay thế Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 (“Nghị định 39/2018/NĐ-CP”).

Trong bài viết này, Lawlink Việt Nam cập nhật chi tiết một số điểm mới của Nghị định 80/2021/NĐ-CP so với Nghị định 39/2018/NĐ-CP với hai phần nội dung chính gồm: (i) Nhóm các biện pháp hỗ trợ được bổ sung mới hoặc thay đổi; (ii) Nhóm các biện pháp hỗ trợ tăng thêm.


A. Nhóm các biện pháp được bổ sung mới hoặc thay đổi


1. Thay đổi căn cứ xác định lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa (“SME”)

Nghị định 80/2021/NĐ-CP đã thay đổi căn cứ xác định đơn giản và dễ dàng hơn, theo đó lĩnh vực hoạt động của SME là căn cứ vào ngành, nghề kinh doanh chính mà doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh (Điều 7), cụ thể:

Trước đây, theo Điều 7 Nghị định 39/2018/NĐ-CP, lĩnh vực hoạt động của SME được xác định căn cứ vào:

(i) Quy định của pháp luật về hệ thống ngành kinh tế và quy định của pháp luật chuyên ngành.

(ii) Trường hợp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, SME được xác định căn cứ vào lĩnh vực có doanh thu cao nhất.

(iii) Trường hợp không xác định được lĩnh vực có doanh thu cao nhất, SME được xác định căn cứ vào lĩnh vực sử dụng nhiều lao động nhất.


2. Bổ sung quy định về hỗ trợ công nghệ cho SME

Nghị định 80/2021/NĐ-CP đã bổ sung các quy định về hỗ trợ công nghệ cho SME, cụ thể như sau:

(i) Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.

(ii) Hỗ trợ tối đa 50% chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 20 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp siêu nhỏ; không quá 50 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.

(iii) Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ; tư vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

(iv) Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn chuyển giao công nghệ phù hợp với doanh nghiệp nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.


3. Bổ sung quy định về hỗ trợ đào tạo trực tuyến về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp

Nghị định 39/2018/NĐ-CP không có quy định về việc hỗ trợ đào tạo trực tuyến về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Nghị định 80/2021/NĐ-CP đã bổ sung quy định về vấn đề này như sau:

(i) Miễn phí truy cập và tham gia các bài giảng trực tuyến có sẵn trên hệ thống đào tạo trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

(ii) Miễn phí tham gia các khoá đào tạo trực tuyến, tương tác trực tiếp với doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các công cụ dạy học trực tuyến có sẵn ứng dụng trên các thiết bị điện tử thông minh của đối tượng được đào tạo (Zoom Cloud Meeting, Microsoft Teams, Google Classroom và các công cụ khác).


4. Bổ sung quy định về hỗ trợ lãi suất cho SME khởi nghiệp sáng tạo, SME tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

So với quy định trước đây, Nghị định 80/2021/NĐ-CP đưa ra các quy định về việc hỗ trợ lãi suất cho SME khởi nghiệp sáng tạo, SME tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Nội dung hỗ trợ lãi suất bao gồm:

(i) Trong từng thời kỳ, mức chênh lệch lãi suất được ngân sách nhà nước cấp bù cho các khoản vay của SME khởi nghiệp sáng tạo, SME tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị thông qua các tổ chức tín dụng là 2%/năm;

(ii) Tổ chức tín dụng thực hiện cho vay có hỗ trợ lãi suất cho SME khởi nghiệp sáng tạo, SME tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước bố trí; thực hiện tạm ứng, thanh toán, quyết toán theo các quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

(iii) SME được hưởng hỗ trợ lãi suất chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin cung cấp liên quan tới phương án, dự án sản xuất - kinh doanh thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất; hoàn trả số tiền được hỗ trợ lãi suất khi vi phạm các quy định về hỗ trợ lãi suất và pháp luật về cho vay của tổ chức tín dụng.


B. Nhóm biện pháp hỗ trợ tăng thêm:


1. Tăng mức hỗ trợ tư vấn cho SME

So với quy định của Nghị định 39/2018/NĐ-CP, Nghị định 80/2021/NĐ-CP đã tăng mức hỗ trợ tư vấn cho SME, cụ thể như sau:

(i) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc không quá 70 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp siêu nhỏ sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp xã hội;

(ii) Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 100 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ hoặc không quá 150 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp nhỏ là doanh nghiệp xã hội;

(iii) Hỗ trợ tối đa 30% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 150 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa hoặc không quá 200 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp vừa sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp vừa là doanh nghiệp xã hội.


2. Mở rộng đối tượng và tăng mức hỗ trợ đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất, chế biến:

So với quy định trước đây, đối tượng được hỗ trợ đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất, chế biến được mở rộng và các mức hỗ trợ cũng được tăng lên. Theo đó, Khoản 3 Điều 14 Nghị định 80/2021/NĐ-CP quy định cụ thể như sau:

(i) Tăng mức hỗ trợ tối đa: Hỗ trợ tối đa 70% tổng chi phí của một khóa đào tạo tại doanh nghiệp nhỏ và vừa nhưng không quá 01 khoá/năm/doanh nghiệp;

(ii) Mở rộng đối tượng được hỗ trợ là doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ: Hỗ trợ 100% tổng chi phí của một khoá đào tạo tại SME do phụ nữ làm chủ, SME sử dụng nhiều lao động nữ và SME là doanh nghiệp xã hội nhưng không quá 01 khoá/năm/doanh nghiệp.


3. Quy định cụ thể tiêu chí xác định SME khởi nghiệp sáng tạo

Nghị định 80/2021/NĐ-CP đã bổ sung các tiêu chí để xác định SME khởi nghiệp sáng tạo. Theo quy định Điều 20 Nghị định 80/2021/NĐ-CP, SME khởi nghiệp sáng tạo được xác định theo một trong các tiêu chí sau đây:

(i) Sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, phần mềm máy tính, ứng dụng trên điện thoại di động, điện toán đám mây, giông vật nuôi mới, giống cây trồng mới, giống thủy sản mới, giống cây lâm nghiệp mới;

(ii) Sản xuất, kinh doanh sản phẩm được tạo ra từ các dự án sản xuất thử nghiệm, sản phẩm mẫu và hoàn thiện công nghệ; sản xuất, kinh doanh sản phẩm đạt giải tại các cuộc thi khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, quốc tế và các giải thưởng về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về giải thưởng khoa học và công nghệ;

(iii) Có giải pháp công nghệ hoặc mô hình kinh doanh mới có khả năng tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp đạt tối thiểu 20% trong 02 năm liên tiếp trên cơ sở phân tích các yếu tố thị phần, khả năng phát triển của sản phẩm, dịch vụ và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.


Về cùng chủ đề “Hỗ trợ SME”, LLVN sẽ tiếp tục cập nhật chi tiết về các biện pháp hỗ trợ, cũng như các điều kiện, thủ tục nhận hỗ trợ trong chuyên đề tiếp theo.


Tin, bài: LLVN

----------------------------------

Lawlink Việt Nam (LLVN) là hãng Luật cung cấp các giải pháp pháp lý cho các doanh nghiệp, doanh nhân về Đầu tư, hoạt động Doanh nghiệp & Kinh doanh, Mua bán & Sáp nhập; Lao động, Thuế, Tranh tụng và Giải quyết tranh chấp. Chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói từ các khâu tư vấn mô hình đầu tư và hợp tác, đến giấy phép kinh doanh các ngành có điều kiện, hợp đồng, cấu trúc vốn và thu xếp vốn, dịch vụ pháp lý thường xuyên và đại diện theo vụ việc, đào tạo pháp lý và tuân thủ, đào tạo liên quan đến quản trị, đào tạo liên quan đến kỹ năng và hợp đồng.

----------------------------------

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬

Website: www.lawlink.com

Instagram: lawlink.vietnam

Facebook: Lawlink Vietnam

Phone: +84 908107788

Address: Vietnam Business Center, 57-59 Ho Tung Mau, District 1, Hochiminh City.


178 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page