top of page
Tìm kiếm

ĐIỂM MỚI LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 2023 (P4)

Tiếp nối bài viết về Điểm mới Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023 (P3), trong phần này LLVN cập nhật một số điểm mới của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 ("Luật KBCB 2023") so với Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 ("Luật KBCB 2009") liên quan đến (i) điều kiện hành nghề(ii) giấy phép hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh như sau.


1. Điều kiện hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Theo Luật KBCB 2009, điều kiện hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của cá nhân chỉ gồm các quy định về cấp Chứng chỉ hành nghề, không có quy định cụ thể điều kiện cá nhân phải đáp ứng khi hành nghề khám bệnh chữa bệnh tại Việt Nam.

Hiện nay, theo quy định tại Điều 19 Luật KBCB 2023, cá nhân được phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

(i) Có giấy phép hành nghề đang còn hiệu lực;

(ii) Đã đăng ký hành nghề, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 36 của Luật KBCB 2023;

(iii) Đáp ứng yêu cầu về sử dụng ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh là tiếng Việt theo quy định tại Điều 21 của Luật KBCB 2023;

(iv) Có đủ sức khỏe để hành nghề theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;

(v) Không thuộc trường hợp cấm hành nghề theo quy định tại Điều 20 của Luật KBCB 2023 (xem Mục 3).

2. Các trường hợp khám bệnh, chữa bệnh không cần đáp ứng điều kiện hành nghề

Các trường hợp khám bệnh, chữa bệnh mà không cần đáp ứng một số hoặc tất cả điều kiện hành nghề là quy định mới của Luật KBCB 2023. Cụ thể như sau:


(i) Khoản 2 Điều 19 Luật KBCB 2023 quy định các trường hợp khám bệnh, chữa bệnh không cần đáp ứng điều kiện về giấy phép hành nghề, đăng ký hành nghề, và ngôn ngữ, bao gồm:

(a) Học viên, sinh viên, học sinh thực hành khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy phép hành nghề;

(b) Người đang trong thời gian chờ cấp giấy phép hành nghề và chỉ được khám bệnh, chữa bệnh dưới sự giám sát của người hành nghề;

(c) Nhân viên y tế thôn, bản, cô đỡ thôn, bản hoặc nhân viên y tế làm việc tại y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức mà không thành lập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ được khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi hoạt động;

(d) Người được huy động, điều động người tham gia hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp.


(ii) Khoản 3 Điều 19 Luật KBCB 2023 quy định người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có giấy phép hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp thực hiện (a) khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo theo đợt, hợp tác đào tạo về y khoa có thực hành khám bệnh, chữa bệnh; hoặc (b) chuyển giao kỹ thuật chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật KBCB 2023 thì không cần đáp ứng điều kiện về giấy phép hành nghề, đăng ký hành nghề.


(iii) Khoản 4 Điều 19 Luật KBCB 2023 quy định người tham gia cấp cứu tại cộng đồng mà không phải là cấp cứu viên ngoại viện thì không cần đáp ứng các điều kiện hành nghề nêu trên.


3. Trường hợp bị cấm hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Trước đây, các trường hợp bị cấm hành nghề khám bệnh, chữa bệnh không được quy định cụ thể tại Luật KBCB 2009.

Hiện nay, theo quy định tại Điều 20 Luật KBCB 2023, các trường hợp bị cấm hành nghề khám bệnh chữa bệnh bao gồm:

(i) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến chuyên môn kỹ thuật;

(ii) Đang trong thời gian thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ về hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến chuyên môn kỹ thuật;

(iii) Đang trong thời gian thử thách đối với người bị kết án phạt tù có liên quan đến chuyên môn kỹ thuật nhưng được tha tù trước thời hạn có điều kiện;

(iv) Đang trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

(v) Đang trong thời gian bị cấm hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo bản án hình sự có hiệu lực pháp luật của tòa án hoặc bị hạn chế thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

(vi) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.


4. Giấy phép hành nghề

Vấn đề

​Luật KBCB 2009

Luật KBCB 2023

Tên gọi văn bản chứng nhận đủ điều kiện hành nghề

Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Đối tượng phải có chứng nhận đủ điều kiện hành nghề


​Đối tượng phải xin cấp chứng chỉ hành nghề gồm:

1. Bác sỹ, y sỹ;

2. Điều dưỡng viên;

3. Hộ sinh viên;

4. Kỹ thuật viên;

5. Lương y;

6. Người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.


CSPL: Điều 17

Bổ sung thêm 03 chức danh chuyên môn phải có Giấy phép hành nghề. Hiện nay, 10 chức danh chuyên môn phải có giấy phép hành nghề gồm:

1. Bác sỹ;

2. Y sỹ;

3. Điều dưỡng;

4. Hộ sinh;

5. Kỹ thuật y;

6. Dinh dưỡng lâm sàng;

7. Cấp cứu viên ngoại viện;

8. Tâm lý lâm sàng;

9. Lương y;

10. Người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.


CSPL: Điều 26

Thời hạn của chứng nhận đủ điều kiện hành nghề

Không quy định.

​Thời hạn của Giấy phép hành nghề là 05 năm. Đăng ký gia hạn khi giấy phép hành nghề hết hạn.


CSPL: Khoản 2 Điều 27

Điều kiện cấp mới Giấy phép hành nghề

1. Chứng chỉ hành nghề được cấp dựa trên văn bằng chuyên môn.

2. Người xin cấp Chứng chỉ hành nghề phải đáp ứng các điều kiện sau:

(i) Có một trong các văn bằng, giấy chứng nhận sau đây phù hợp với hình thức hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

  • Văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam;

  • Giấy chứng nhận là lương y;

  • Giấy chứng nhận là người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

(ii) Có văn bản xác nhận quá trình thực hành, trừ trường hợp là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền;

(iii) Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;

(iv) Không thuộc trường hợp tại khoản 4 Điều 18 Luật 2009.

3. Đối với người nước ngoài xin cấp chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam, ngoài các điều kiện trên, phải đáp ứng điều kiện về ngôn ngữ.


CSPL: Điều 18

​1. Giấy phép hành nghề được cấp dựa trên chức danh chuyên môn.

2. Người xin cấp Giấy phép hành nghề phải đáp ứng các điều kiện sau:

(i) Điều kiện chung:

  • Có đủ sức khỏe để hành nghề;

  • Sử dụng tiếng Việt là ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh, trừ một số trường hợp tại khoản 2 Điều 21 Luật 2023;

  • Không thuộc một trong các trường hợp:

(a) Bị cấm hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Điều 20 của Luật 2023; hoặc

(b) Chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khám bệnh, chữa bệnh mà không có Giấy phép hành nghề.


(ii) Điều kiện theo chức danh của người hành nghề:

  • Đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng: Được đánh giá đủ năng lực hành nghề qua kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

  • Đối với các chức danh lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền: Có giấy chứng nhận lương y hoặc giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền hoặc giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

CSPL: Điều 30

Gia hạn Giấy phép hành nghề

Không quy định vì chứng chỉ hành nghề là không thời hạn.​

Được gia hạn trong trường hợp giấy phép hành nghề hết hạn.

Tùy theo chức danh chuyên môn của người hành nghề, điều kiện gia hạn giấy phép hành nghề như sau:

1. Đối với người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền:

(i) Có đủ sức khỏe để hành nghề;

(ii) Phải thực hiện thủ tục gia hạn ít nhất 60 ngày trước thời điểm giấy phép hành nghề hết hạn, trừ trường hợp khác theo quy định của Chính phủ;

(iii) Không thuộc một trong các trường hợp bị cấm hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được quy định tại Điều 20 của Luật 2023.


2. Đối với bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng và lương y: Đáp ứng các điều kiện tại mục 1 nêu trên và đáp ứng yêu cầu về cập nhật kiến thức y khoa liên tục theo quy định tại Điều 22 của Luật 2023.


CSPL: khoản 2, khoản 3 Điều 32

LLVN sẽ tiếp tục cập nhật chi tiết các điểm mới của Luật KBCB 2023 trong các bài viết tiếp theo.


Bài viết: LLVN.

Hình: Internet.

-------------------------------

Lawlink Việt Nam (LLVN) là hãng Luật cung cấp các giải pháp pháp lý cho các doanh nghiệp, doanh nhân về ĐẦU TƯ, hoạt động doanh nghiệp & kinh doanh, Mua bán & Sáp nhập; Tranh tụng và Giải quyết tranh chấp. Chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói từ các khâu tư vấn mô hình hoạt động, đến giấy phép, hợp đồng, cấu trúc vốn và thu xếp vốn, dịch vụ kế toán & thuế, và đại diện. Các ngành mà chúng tôi thực hành liên tục gồm: Bất động sản & Xây dựng, Hạ tầng, Xử lý rác thải & môi trường, Y & Dược, Giáo dục, Fintech, Nông nghiệp, Truyền thông & Xuất bản, Thương mại điện tử.

-------------------------------

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬

Website: www.lawlink.com

Instagram: lawlink.vietnam

Facebook: Lawlink Vietnam

Phone: +84 908107788

Address: Phòng 10.2, Lầu 10, Tòa nhà Vietnam Business Center, 57-59 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh200 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comentarios


bottom of page