top of page
Tìm kiếm

NGHĨA VỤ THUẾ TNDN KHI LẬP QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THEO THÔNG TƯ 67

Đã cập nhật: 21 thg 12, 2022

Thông tư 67/2022/TT-BTC hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp (“Thông tư 67”) được ban hành ngày 07/11/2022 và có hiệu lực từ ngày 23/12/2022.

Thông tư 67 hướng dẫn về nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp khi trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp (gọi tắt là “Quỹ”).

Một số nội dung chính được quy định trong Thông tư 67 như sau:

1. Nguyên tắc sử dụng Quỹ và ngoại lệ sử dụng trong năm 2022 và 2023

Theo nguyên tắc sử dụng Quỹ được quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 67, Quỹ chỉ được sử dụng cho hoạt động đầu tư nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

Tuy nhiên để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và phục hồi kinh tế theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội, Thông tư 67 đã cho phép doanh nghiệp được sử dụng Quỹ để mua máy móc, thiết bị cho đổi mới công nghệ, phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong 02 năm (năm 2022 và năm 2023).

2. Về trích lập Quỹ

Hằng năm, doanh nghiệp được trích theo tỷ lệ phần trăm (%) tính trên thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) để tạo nguồn Quỹ, trích theo từng kỳ tính thuế TNDN và được trừ vào thu nhập tính thuế TNDN trong kỳ tính thuế với tỷ lệ cụ thể như sau:

(i) Đối với doanh nghiệp nhà nước thực hiện trích từ 3% đến 10% (tỷ lệ trích cụ thể căn cứ vào khả năng và nhu cầu chi).

(ii) Các doanh nghiệp khác không phải doanh nghiệp nhà nước: doanh nghiệp tự quyết định và trích không quá 10%.

3. Sử dụng Quỹ

Quỹ được xem là sử dụng đúng mục đích khi:

(i) Số tiền Quỹ chi đúng mục đích đã được quyêt toán theo quy định;

(ii) Số tiền đã tạm ứng và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ nhưng chưa đủ điều kiện quyết toán để thực hiện các hoạt động của Quỹ;

(iii) Các khoản điều chuyển từ Quỹ của tổng công ty với doanh nghiệp thành viên, của công ty mẹ với công ty con hoặc ngược lại. Việc điều chuyển giữa Quỹ của công ty mẹ, tổng công ty với Quỹ của công ty con, doanh nghiệp thành viên và ngược lại chỉ áp dụng đối với các công ty con hoặc doanh nghiệp thành viên mà công ty mẹ sở hữu 100% vốn và không bao gồm các trường hợp sau: (a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài điều chuyển cho công ty mẹ ở nước ngoài; (b) Công ty mẹ ở Việt Nam điều chuyển cho công ty con ở nước ngoài.

(iv) Khoản tiền nộp về Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hoặc Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của các Bộ chủ quản, tỉnh, thành phố (nếu có) theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

4. Xác định thuế TNDN khi sử dụng Quỹ không đúng mục đích, không sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% khoản trích Quỹ hằng năm

Thông tư 67 đã quy định rõ nghĩa vụ về thuế TNDN khi doanh nghiệp sử dụng Quỹ không đúng mục đích, không sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% khoản trích Quỹ hằng năm.

Lưu ý: Doanh nghiệp tự tính, tự khai, tự nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số Quỹ sử dụng không đúng mục đích, không sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định của pháp luật quản lý thuế (khoản 5 Điều 4 Thông tư 67).


5. Báo cáo trích lập và sử dụng Quỹ

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 67, việc lập và nộp báo cáo trích lập và sử dụng Quỹ được thực hiện như sau:

(i) Kỳ báo cáo: Hằng năm.

(ii) Thời hạn nộp: cùng thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN.

(iii) Mẫu Báo cáo trích lập và sử dụng Quỹ: ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

(iv) Nơi nhận báo cáo: Cơ quan thuế, Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Tài chính nơi đăng ký nộp thuế TNDN.

TT80_Mẫu số 03-6
.docx
Tải về DOCX • 49KB

Tin, bài: Cập nhật bởi LLVN.

Hình: Internet.

---------------------------

Lawlink Việt Nam (LLVN) là hãng Luật cung cấp các giải pháp pháp lý cho các doanh nghiệp, doanh nhân về ĐẦU TƯ, hoạt động doanh nghiệp & kinh doanh, Mua bán & Sáp nhập; Tranh tụng và Giải quyết tranh chấp. Chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói từ các khâu tư vấn mô hình hoạt động, đến giấy phép, hợp đồng, cấu trúc vốn và thu xếp vốn, dịch vụ kế toán & thuế, và đại diện. Các ngành mà chúng tôi thực hành liên tục gồm: Bất động sản & Xây dựng, Hạ tầng, Xử lý rác thải & môi trường, Y & Dược, Giáo dục, Fintech, Nông nghiệp, Truyền thông & Xuất bản, Thương mại điện tử.


-------------------------------

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬

Website: www.lawlink.com

Instagram: lawlink.vietnam

Facebook: Lawlink Vietnam

Phone: +84 908107788

Address: Phòng 10.2, Lầu 10, Tòa nhà Vietnam Business Center, 57-59 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

29 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page