top of page
Tìm kiếm

TỔNG HỢP THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

Trong bài viết này, LLVN tổng hợp một số nội dung tuân thủ pháp luật về lao động liên quan đến nội quy lao động, thang bảng lương, và các báo cáo định kỳ mà doanh nghiệp cần lưu ý thực hiện như sau.


1. Rà roát, xây dựng lại Nội quy lao động:

NSDLĐ (nếu sử dụng từ 10 người trở lên) phải ban hành nội quy lao động bằng văn bản. Trước khi ban hành, NSDLĐ phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thực hiện đăng ký nội quy lao động với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định tại Điều 119 Bộ luật Lao động năm 2019 (sau đây gọi là “Bộ luật Lao động”). Cụ thể:

 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành, NSDLĐ nộp hồ sơ đăng ký Nội quy lao động (gồm Văn bản đề nghị đăng ký Nội quy lao động, Nội quy lao động, văn bản góp ý của tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sởcác văn bản của NSDLĐ có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có)) tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh nơi NSDLĐ đăng ký kinh doanh (hoặc cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp huyện được ủy quyền, tùy điều kiện cụ thể).

 • Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký, nếu có nội dung quy định trái pháp luật thì cơ quan chuyên môn sẽ hướng dẫn NSDLĐ sửa đổi, bổ sung, đăng ký lại.

Nội quy lao động đã được đăng ký sẽ phải gửi đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh nơi NSDLĐ đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh nếu có. Tại TP. Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận hoặc nộp hồ sơ trực tuyến thông qua cổng dịch vụ công thành phố: (https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn)

Nội quy lao động có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan chuyên môn nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký. Trường hợp sử dụng dưới 10 người lao động, Nội quy sẽ có hiệu lực theo quy định tại Nội quy lao động.


2. Rà soát, xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, tổ chức lấy ý kiến tập thể người lao động và ký kết Thỏa ước lao động tập thể:

Thỏa ước lao động tập thể là thỏa thuận đạt được thông qua thương lượng tập thể và được các bên ký kết bằng văn bản.

 • Trước khi ký kết, dự thảo thỏa ước đã được đàm phán phải được lấy ý kiến của toàn bộ NLĐ trong doanh nghiệp. Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp chỉ được ký kết khi có trên 50% người lao động của doanh nghiệp biểu quyết tán thành (theo quy định tại khoản 1 Điều 76 Bộ luật Lao động 2019).

 • Sau khi được ký kết, NSDLĐ phải công bố Thỏa ước lao động tập thể cho NLĐ của mình biết.

 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được ký kết, NSDLĐ phải gửi 01 bản Thỏa ước lao động tập thể đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh, nơi đặt trụ sở chính. Tại TP. Hồ Chí Minh, Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận hoặc nộp hồ sơ trực tuyến thông qua cổng dịch vụ công thành phố: (https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn)

 • Ngày có hiệu lực của Thỏa ước lao động tập thể do các bên thỏa thuận và được ghi trong Thỏa ước. Trường hợp các bên không thỏa thuận ngày có hiệu lực thì Thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực kể từ ngày ký kết.

3. Rà soát điều chỉnh, bổ sung hoặc xây dựng mới thang lương, bảng lương theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP

NSDLĐ phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động theo quy định tại Nghị định trên về quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, để làm cơ sở thỏa thuận tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng và trả lương cho người lao động, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Khi xây dựng/điều chỉnh thang lương, bảng lương, NSDLĐ phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Thang lương, bảng lương và mức lao động phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện. Hồ sơ thang lương, bảng lương và các thay đổi điều chỉnh sau khi ban hành phải được lưu giữ tại đơn vị.


4. Thực hiện báo cáo sử dụng lao động theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP

NSDLĐ phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua việc gửi báo cáo bằng giấy tới đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc bằng hình thức trực tuyến tại:

 • Cổng dịch vụ công Chỉnh phủ (https://dichvucong.gov.vn);

 • Mẫu báo cáo: Mẫu số 01/PL1 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP;

 • Thời gian nộp báo cáo: trước ngày 05/6 hàng năm (mốc thời gian từ ngày 06/12 năm trước đến ngày 30/5, đối với báo cáo 06 tháng) và trước ngày 05/12 hàng năm (mốc thời gian từ ngày 06/12 năm trước đến ngày 30/11, đối với báo cáo năm).

5. Thực hiện báo cáo tình hình tai nạn lao động

(i) NSDLĐ gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi đặt trụ sở chính của người sử dụng lao động trước ngày 05/7 hằng năm đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và trước ngày 10/01 năm sau đối với báo cáo năm.

Báo cáo gửi qua hình thức trực tuyến tại:

 • Cổng thông tin điện tử: https://atld.com.vn

 • Mẫu báo cáo: Phụ lục XII ban hành theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi đặt trụ sở chính của người sử dụng lao động.

 • Mẫu báo cáo: theo Mẫu số 07/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.

 • Thời gian nộp báo cáo: Trước ngày 05/7 và ngày 05/01 của năm sau, người sử dụng lao động nước ngoài báo cáo 6 tháng đầu năm và hàng năm.

(iii) Thực hiện cung cấp, cập nhật thông tin về người lao động đang làm việc.

Thông tin thu thập: bao gồm thông tin trích ra từ Sổ quản lý lao động tại doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, gồm các thông tin cơ bản của người lao động như: họ tên; giới tính; ngày tháng năm sinh; quốc tịch; nơi cư trú; số thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân; trình độ chuyên môn kỹ thuật; bậc trình độ kỹ năng nghề; vị trí việc làm; loại hợp đồng lao động; thời điểm bắt đầu làm việc; tham gia bảo hiểm xã hội.

 • Thời gian thực hiện: cập nhật định kỳ 06 tháng (trước ngày 05/6) và hằng năm (trước ngày 05/12).

 • Cách thức thu thập: sử dụng mã QR code để nhập thông tin về người lao động (Lưu ý: thông tin bắt buộc nhập là BHXH và phương thức làm việc ).

Tin, bài: Cập nhật bởi LLVN

Hình: Internet.

------------------------

Lawlink Việt Nam (LLVN) là hãng Luật cung cấp các giải pháp pháp lý cho các doanh nghiệp, doanh nhân về Đầu tư, hoạt động Doanh nghiệp & Kinh doanh, Mua bán & Sáp nhập; Tranh tụng và Giải quyết tranh chấp. Chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói từ các khâu tư vấn mô hình đầu tư và hợp tác, đến giấy phép kinh doanh các ngành có điều kiện, hợp đồng, cấu trúc vốn và thu xếp vốn, dịch vụ pháp lý thường xuyên và đại diện theo vụ việc, đào tạo pháp lý và tuân thủ. Các ngành mà chúng tôi thực hành liên tục gồm: Bất động sản & Xây dựng, Hạ tầng, Xử lý rác thải & môi trường, Y & Dược, Giáo dục, Fintech, Nông nghiệp, Giải trí, Truyền thông & Xuất bản, Thương mại điện tử.


------------------------

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬

Website: www.lawlink.com

Instagram: lawlink.vietnam

Facebook: Lawlink Vietnam

Phone: +84 908107788

Address: Phòng 10.2, Lầu 10, Tòa nhà Vietnam Business Center, 57-59 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

86 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page